Đánh giá kính thực tế ảo Oculus Quest

Kính thực tế ảo Oculus Quest là thành viên mới nhất của gia đình Oculus, là một trong những sản phẩm được nghiên cứu và phát triển kể từ khi Oculus Rift ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016. Sau gần 3 năm, Kính thực tế ảo Oculus Quest đã sẵn sàng bước ra thế giới … Read more